KVKK

UĞURLAR GRUP TEKSTİL KONFEKSİYON A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ‘’KVKK’’ uyarınca ve Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar kapsamında; şirketimiz ORHANBEY MAH. ATATÜRK CAD. No:57 Osmangazi /BURSA adresinde mukim,0887-0007-2840-0015 Mersis nolu Uğurlar Grup Tekstil Konfeksiyon Anonim Şirketi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verileriniz kanun ve aşağıda yapılan açıklamalar kapsamında işlenebilecektir. Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem veriyoruz. Bu nedenle işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz.  

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz şirketimizce; Finans Ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğin Sağlanması, Reklam, Kampanya ve Promosyon Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, Güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, Hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Müşterimizin güvenliği ve şahsa özel satılan ürünlerin ürünü satın alan kişi tarafından kullanıldığından emin olmak, üye dışında bir başkası tarafından kullanıldığının tespiti halinde bloklanabilmesi için  amacıyla ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla işlemiş olduğumuz kişisel verileriniz; kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nun 5.maddesi 2.fıkrası haller kapsamında yurt içinde hizmet alınan kişiler (avukat-mali müşavir, banka vb.) , yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yurtdışına açık rızanız alınmak sureti ile  aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz şirketimizce; ilgili kişinin kendisinden/yetkilisinden/çalışanından, elektronik posta yolu ve/veya matbu formlar, dilekçeler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak bildirimler kanalıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak fiziki ve/veya dijital ortamlardan toplanabilecektir. 

 

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi gereğince aşağıda belirtilenler kapsamında işlenebilecektir. 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimize başvurarak, 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • İşlenmişse bilgi talep etme, 
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, 
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan düzeltme ve silinme/yok edilme işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

 

Yukarıda yer alan haklarınızı; işbu aydınlatmanın ekinde bulunan başvuru formu ile veya yazılı olarak ORHANBEY MAH. ATATÜRK CAD. No:57 Osmangazi / BURSA adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla, elektronik imzalı olarak ugurlargrup@hs01.kep.tr KEP www.monalure.com adresine veya daha önce şirketimize bildirdiğimiz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak sureti ile www.monalure.com adresine  kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

 

6698 Sayılı KVKK gereği işbu aydınlatma formunu tarafınıza tebliğ ederiz…/…./…..

 

Tebliğ Eden Tebliğ Alan

İsim Soyad İmza

 

Ek: Başvuru Formu